Vår huvudsakliga verksamhet som består av lokalvård skall präglas av miljömedvetenhet. Vi strävar alltid efter ett ökat miljöansvar – både när det gäller vårt dagliga arbete och när vi köper in maskiner, kemikalier, städutrustning samt andra produkter.

Vi skall följa gällande lagstiftning samt uppfylla de övriga krav som ställs på ett företag med vår funktion. Sortimentet väljs med omsorg om miljön. Vi skall uppmärksamma våra kunder på ett miljövänligare alternativ om sådant finns. Vi arbetar för ständiga förbättringar och med att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från varor, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.

Arbetsmiljö och miljöpolicy

Arbetsmiljöfrågor är en integrerad del av det dagliga arbetet. På samma sätt skall övrigt miljöarbete integreras.

Produkter för städarbete

Miljöhänsyn skall tas vid val av produkter, maskiner och redskap. Tillverkaren bör ange miljöbelastning under tillverkningsprocessen samt möjligheten till återvinning.

Metoder

Städ- och arbetsmetoder som leder till högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan skall väljas.

Källsortering och återvinning

Möjligheter till källsortering och återvinning skall beaktas. Detta gäller främst papper, förpackningsmaterial, batterier och kemikalier. Mängden engångsartiklar skall minskas.

Vi skall aktivt medverka i kundens miljöprogram.

Energifrågor

Förbrukning av vatten, el och annan media skall effektiviseras både hos kund och inom egna lokaler. Det gäller även olika transporter.

Kunskap och miljöfrågor

Personalen skall ha kunskap om miljöfrågor. Både företag och personal skall följa nuvarande och kommande lagstiftning. Information i nödvändig omfattning skall kunna delges kunden.

Certifiering

Certifierad enligt Svensk Miljöbas.